Za autore

– Radovi moraju biti dostavljeni na srpskom jeziku, fontom Times New Roman, veličine 12, a fusnote, kao i oznake za iste koje se nalaze u tekstu, veličine 10. Jedna fusnota ne smije biti duža od pet redova.

– Rukopisi članaka ne mogu biti duži od jednog tabaka. Jedan tabak iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 slovnih znakova u jednom redu, odnosno 28.800 znakova u cijelom radu.

Naučni i stručni radovi moraju da sadrže:

– Naslov članka koji se ispisuje velikim slovima na sredini prve strane, (font 14). Naslov treba da bude što kraći i da što jasnije objasni suštinu sadržaja tog članka.

– Ime i prezime autora i njegova naučna afilijacija (naziv ustanove u kojoj je zaposlen) ispisuju se odmah ispod naslova na sredini papira (font 12).

– Apstrakt sa kratkim okvirnim pregledom o sadržaju rada (do 20 redova) ispisuje se italikom (font 12) odmah ispod imena i naučne afilijacije autora. Slijede ključne riječi (do 10 riječi).

– Međunaslovi u tekstu ne smiju biti duži od jednog reda. Pišu se na sredini reda velikim slovima veličine 12 i numerišu se arapskim brojevima. Ako u okviru jednog međunaslova ima više cjelina, te cjeline moraju imati kratke naslove koji se ispisuju na sredini reda malim slovima i označavaju brojem međunaslova i oznakom te cjeline. Na primjer: 1.1 ili 1.a, itd.

– Zaključak je na kraju rada i ne smije biti duži od 20 redova.

– Poslije zaključka  se navodi spisak korišćene literature. Citirana literatura treba da, između ostalog, bude iz vrhunskih međunarodnih i domaćih naučnih časopisa, najnovijih godišta, i da u radu preovlađuje časopisna literatura. Udio časopisnih referenci, u smislu odnosa broja bibliografskih jedinica iz naučnih časopisa i ukupnog broja korišćenih izvora, treba da bude najmanje 60%, a poželjno je da bude preko 80%. Reference se ne prevode na jezik kojim je članak napisan.

Na kraju članka na engleskom jeziku ispisuje se naslov članka, ime i prezime autora i njegova naučna afilijacija, rezime i  ključne riječi.

– Sve stranice u cijelom radu moraju da budu numerisane.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa, grafičkim standardima i standardu srpskog jezika.

 

PRAVILA CITIRANjA

I Citiranje udžbenika, naučnih knjiga, zbornika, doktorskih disertacija, i sl.

 1. Kada se citira tekst iz knjige jednog autora, potrebno je pridržavati se sljedećih pravila: ime i prezime autora (zarez) naslov knjige napisan u italiku, u maloj zagradi navodi se mjesto izdanja (dvotačka) izdavača i godinu izdanja, i na kraju broj strane sa koje se citira tekst.

Primjer:

Ljubomir Tadić, Filozofija u svom vremenu (Beograd: Filip Višnjić, 1998), 35.

Kada se prvi put citira tekst jednog autora piše se puni oblik, a u svakom sljedećem slučaju navođenja tog istog autora piše se skraćeni oblik:

Tadić, Filozofija u svom vremenu, 35.

Primjer u  navođenju literature na kraju rada:

Tadić, Ljubomir. Filozofija u svom vremenu. Beograd: Filip Višnjić, 1998.

Ukoliko  se  citira podatak  s  iste strane  iz  istog djela  kao  u  prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko se citira podatak iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, ali s različite strane, koristi se latinična skraćenica ibid, navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid, 69.

 

 1. Tekst dva ili tri autora jedne knjige se citira na način da u se fusnoti navode imena i prezimena autora, razdvajajući ih zapetom i veznikom „i“ kod navođenja posljednjeg autora.

Primjer:

Dragan Lakićević, Božo Stojanović i Ilija Vujačić, Teoretičari liberalizma (Beograd: Službeni glasnik, 2007), 35.

U skraćenom obliku se navode samo prezimena autora.

Skraćeni oblik:

Lakićević, Stojanović i Vujačić, Teoretičari liberalizma, 35.

Kod navođenja literature na kraju rada, samo kod prvog autora se navodi prvo prezime pa ime odvojeno zapetom, a onda ostali autori kako je objašnjeno.

Primjer:

Lakićević, Dragan, Božo Stojanović i Ilija Vujačić. Teoretičari liberalizma. Beograd: Službeni glasnik, 2007.

 

 1. Tekst sa četiri ili više autora se citira na način da se navodi ime i prezime prvog autora koristeći skraćenicu na kraju „i dr.“ („et al.“ na engleskom jeziku) uz već napisano pravilo.

Primjer:

Vladimir Vodinelić i dr., Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju (Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 1998), 35.

U skraćenom obliku se navodi samo prezime prvog autora i skraćenica „i dr.“ (et al.).

Skraćeni oblik:

Vodinelić i dr., Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju, 35.

Kod navođenja literature na kraju rada, navode se imena svih autora, a samo kod prvog autora se navodi prvo prezime pa ime odvojeno zapetom, a onda ostali autori kako je objašnjeno.

Primjer:

Vodinelić, Vladimir, Vladimir Đerić, Saša Gajin, Dušan Stojković i Miloš Živković. Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 1998.

 

 1. Ako se citira tekst knjige koja ima više izdanja, uz već objašnjena pravila i primjere, poslije naslova se piše broj izdanja.

Primjer:

Jasminka Hasanbegović, Perelmanova pravna logika kao nova retorika, drugo izdanje  (Beograd: Dosije, 2006), 35.

Skraćeni oblik:

Hasanbegović, Perelmanova pravna logika kao nova retorika,drugo izdanje, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Hasanbegović, Jasminka. Perelmanova pravna logika kao nova retorika, drugo izdanje. Beograd: Dosije, 2006.

 

 1. Ako je knjiga zbornik radova, kao autor se navodi priređivač tog djela i uz njegovo ime i prezime dodaje se riječ ured. ili prir.

Primjer:

Svetislav Taboroši, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2007 (Beograd: Dosije, 2007), 35.

Skraćeni oblik:

Taboroši, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Taboroši, Svetislav, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2007. Beograd: Dosije, 2007.

 

 1. Ako je knjiga prevod, podatak o prevodiocu ide poslije naslova.

Primjer:

Džon Rols, Politički liberalizam, prevod Ljiljana Nikolić (Beograd: Filip Višnjić, 1998), 35.

Skraćeni oblik:

Rols, Politički liberalizam, 35.

Primjer u navođenju literature:

Rols, Džon. Politički liberalizam, prevod Ljiljana Nikolić. Beograd: Filip Višnjić, 1998.

 

 1. Kada se citira tekst preuzet iz doktorske disertacije ili magistarskog rada, piše se: ime i prezime autora, naslov pod navodnicima, u maloj zagradi doktorska disertacija, ime univerziteta, godina. Skraćeni oblik i navođenje u literaturi piše se kao što je već navedeno.

Primjer:

Nataša Mrvić, ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991), 35.

Skraćeni oblik:

Mrvić, ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Mrvić, Nataša. ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991.

 

II  Citiranje članaka objavljenih u časopisima i zbornicima radova ili preuzetih sa naučnih skupova

 

 1. Članci objavljeni u naučnim časopisima citiraju se navodeći: ime i prezime autora (zarez) pod navodnicima naslov članka (zarez) naslov časopisa (italik), godina izlaženja (isključivo arapskim brojem), broj ili sveska (godina): strana. 

Primjer:

Branka Babović, ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, Pravo i privreda, časopis za pravnoprivrednu teoriju i praksu, 50, 7-9 (2013): 35. 

Skraćeni oblik:

Babović, ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Babović, Branka. ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, Pravo i privreda, časopis za pravnoprivrednu teoriju i praksu, 50,7-9 (2013): strane.

 

 1. Ako se radi o citiranju teksta naučnog članka iz zbornika radova, piše se sljedeće: ime i prezime autora (zarez) pod navodnicima naslov članka (zarez) veznik u naziv zbornika u italiku (zarez) po mogućnosti navesti i ime i prezime urednika i pisati skraćeno ured. u maloj zagradi mjesto izdanja, izdavač i godina.

Primjer:

Olga Jović, ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, u Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, ured. Vesna Kazazić (Neum: Pravni  fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2011), 35.

Skraćeni oblik:

Jović, ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, 35. 

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Jović, Olga. ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, u Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, ured. Vesna Kazazić, 25-46. Neum: Pravni  fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2011.

 

 1. Citirani tekst preuzet na konferencijama, kongresu ili naučnom skupu navodi se pišući ime i prezime autora izlaganja, naslov rada pod navodnicima u maloj zagradi materijal preuzet na naziv skupa i datum održavanja

 

III Citiranje literature u elektronskom formatu

 1. Za elektronske knjige, navodi se URL ili ime baze u kojoj se knjiga nalazi. Za ostale vrste e-knjiga, navodi se format (npr. e-pub, mobi, azw). Ako u knjizi nisu označeni brojevi stranica, navodi se naslov odjeljka ili poglavlja (ili se prosto izostavi).

Primjer:

 1. Jurgen Basedow, Toshiyuki Kono, Axel Metzger, Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US (Tübingen: Mohr Siebeck , 2010), 223.

http://www2.ciando.com/ebook/bid-2169591-intellectual-property-in-the-global-arena-jurisdiction-applicable-law-and-the-recognition-of-judgments-in-europe-japan-and-the-us.html

 1. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), poglavlje 10, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 2. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking(Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.
 3. Jules Stuyck, Commercial and Economic Law in the European Union: 2ndEdition (Alphen aan den Rijn: Walters Kluwer,  2019), poglavlje 4, Kindle.

Skraćeni oblik:

 1. Basedow, Kono, Metzger, Intellectual Property in the Global Arena,225-7.
 2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, poglavlje 4.
 3. Borel, Fact-Checking, 104–5.
 4. Stuyck, Commercial and Economic Law in the EU, poglavlje 4.

 

 

 1. Citiranje naučnih monografija koje su dostupne u elektronskom formatu i članaka iz online časopisa je isto kao i kod štampanih izdanja, samo što se dodaje lokacijski podatak u vidu URL adrese ili naziva baze podataka uz datum pristupa toj bazi.

Piše se ime i prezime autora, priređivača ili urednika, naslov monografije, disertacije ili poglavlja u svrhu što detaljnijeg lociranja citiranog teksta (nekada nisu vidljivi brojevi strana u elektronskim izdanjima), URL adresa ili naziv baze podataka i datum pristupa tom elektronskom izvoru. Ako članak ima svoju DOI oznaku (Digital Object Identifier), treba je napisati umjesto URL-a. Nakon URL-a ili DOI oznake treba napisati i datum pristupa članku.

Primjer:

Andreja Katančević, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012), 35, http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf, pristupljeno 18.10.2017.

Skraćeni oblik:

Andreja Katančević, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Katančević, Andreja, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf, pristupljeno 18.10.2017.

Ako je u pitanju periodika, piše se ime i prezime autora, naslov članka pod navodnicima, naziv časopisa (u italiku), godina izlaženja (isključivo arapskim brojem), broj ili sveska (godina), broj strane, URL adresa ili naziv baze podataka i datum pristupa tom elektronskom izvoru.

Primjer:

Milena Polojac, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 54, br. 2 (2006), 35, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012, pristupljno 18.10.2017.

Skraćeni oblik:

Milena Polojac, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Polojac, Milena, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 54, br. 2 (2006), http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , pristupljeno 18.10.2017.

 

 1. Sadržaj internet stranica može se citirati u tekstu:

Na primjer: („1. maja 2017. godine na stranici Pravnog fakulteta je navedeno…“)

Sadržaj internet stranica može se citirati u fusnoti na sljedeći način:

 1. A) Ukoliko internet stranica nudi podatke o datumu objavljivanja ili izmjenama, navodi se taj datum.

Na primjer: „Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, poslednje izmjena 17. april 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.

Skraćeno navođenje: Google, „Privacy Policy.”

 1. B) Ukoliko internet stranica ne nudi podatke iz tačke A), navodi se datum pristupa internet stranici.

Na primjer: „O Fakultetu: Naša istorija,“ Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, pristupljeno 4. septembra 2019, https://pf.unibl.org/nasa-istorija/.

Skraćeno navođenje: „Naša istorija.“

 

IV Citiranje propisa i sudske prakse

 

 1. Propisi se navode punim nazivom, zatim se navodi glasilo u kojem je propis objavljen (u italiku), broj/godina objavljivanja. Član, stav i tačka propisa označava se skraćenicama čl., st., i tač.

Primjer:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 82/2015, čl. 3. st. 2.

Skraćeni oblik:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, čl. 3. st. 2.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 82/2015.

 

 1. Navođenje sudskih odluka treba da sadrži što potpunije podatke (vrsta i broj odluke, datum kad je donesena publikacija u kojoj je eventualno objavljena). Ukoliko je objavljena u publikaciji koja se periodično izdaje, naziv publikacije se piše u italiku, a zatim mjesto izdanja, broj publikacije i godina izdanja.

Primjer:

Presuda Saveznog suda, Gzs br. 43/2000 od 28.12.2000. god. Bilten sudske prakse Saveznog suda SRJ,Beograd, br. 49, 2001.