Otvoreni pristup

Časopis SPM je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Svakom čitaocu omogućen je trenutni besplatan pristup svakom članku, u smislu čitanja, preuzimanja, kopiranja, distribudije, štampanja, pretraživanja, ili linkovanja u punom pregledu teksta, pripreme za indeksiranje, prosljeđivanja, kao podatka softveru, ili u bilo koju drugu zakonitu svrhu.

Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.

Autorska prava

Objavljeno pod uslovima Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 Međunarodne javne licence (CC-BY-NC-ND) koja dopušta korištenje, dijeljenje i umnožavanje djela, ali samo u nekomercijalne svrhe i uz uslov da se ispravno citira djelo i autor, te uputi na izvor. Licenca ne dopušta dijeljenje djela u prerađenom ili izmijenjenom obliku.

Autori zadržavaju pravo intelektualne svojine na predatom tekstu.

Samoarhiviranje

Časopis SPM podstiče samoarhiviranje i omogućava autorima da prihvaćenu, recenziranu verziju rukopisa, kao i finalnu, objavljenu verziju (verziju izdavača), u PDF formatu deponuju u institucionalno spremište (repozitorijum) i/ili nekomercijalne baze podataka, da ga objave na ličnim veb stranicama, uključujući i profile na društvenim mrežema za naučnike, i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u skladu sa odredbama Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, u bilo koje vrijeme nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov časopisa, godište, sveska, paginacija), poželjno je i izdavač, a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka.

Odricanje odgovornosti

Gledišta koja su iznijeta u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i redakcije časopisa SPM. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje koje su iznijeli u prilozima. Izdavač neće snositi pravnu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahtjeva za nadoknadu štete.