STANDARD OBRAZLOŽENOSTI SUDSKE ODLUKE – PRVI DIO - obrazloženje u formalnom i materijalnom smislu -

Autori

  • Роберт Јовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SPMSR2356061J

Ključne reči:

судска одлука, образложење, стандард образложености судске одлуке, право на дјелотворан правни лијек

Apstrakt

Sudska odluka, nezavisno od toga da li se radi o prvostepenoj ili odluci viših sudskih instanci, da bi ostvarila svoju primarnu svrhu (da riješi predmetnu pravnu stvar) od esencijalnog značaja je da bude obrazložena u mjeri da strankama budu vidljivi razlozi zbog kojih je sud odlučio kao u konkretnom slučaju. Na prvi pogled, ovakva teorijska postavka u praksi ne bi trebala da zadaje bilo kakve probleme. Međutim, situacija na „terenu“ je sve ali ne i jednostavna i bez problema, primarno zbog kvalitativnog nedostatka obrazloženosti sudske odluke. U tom smislu, kao problem koji na dugoročnom planu može imati ozbiljnije posljedice i kao takav latentno prijetiti ostvarenju osnovne uloge svake sudske odluke u postupku donošenja pravde, pravosudna zajednica i njene institucije nadležne za edukaciju sudija su prepoznali potrebu kontinuiranog provođenja seminara na kojima bi se, primarno novoizabranim sudijama, od strane iskusnih sudija ukazivalo na značaj dobre obrazloženosti sudske odluke kao i na primjere dobre i loše prakse sa kojima se edukatori susreću pri pripremanju edukacija na zadanu tematiku. U ovom radu, autor će kroz elaboriranje o standardu obrazloženosti sudske odluke pokušati ukazati na značaj njegovog poštovanja ali i o konkretnim situacijama u praksi koje mogu dovesti u pitanje zakonitost i pravilnost sudske odluke sa aspekta neobrazloženosti ili nedostatne obrazloženosti.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

21.02.2024

Broj časopisa

Sekcija

Pregledni naučni članci