O časopisu

"SRPSKA PRAVNA MISAO“  je naš drugi časopis za pravnu teoriju i praksu.  Nastao je  ratne 1994 godine, samo dvije godine poslije stvaranja Republike Srpske. Zbog toga se s pravom može reći da je ovaj naš časopis rastao i razvijao se kao i Republika Srpska.

Osnivač časopisa  „SRPSKA PRAVNA MISAO“ bio  je Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Vlada Republike Srpske.

Nemjerljiv je doprinos ovog našeg časopisa u stvaranju  funkcionalnog, efikasnog  i modernog zakonodavstva  i pravnog  sistema, koji je u Republici Srpskoj  usklađen sa najvišim evropskim i svjetskim standardima.

Za 17  godina izlaženja časopisa „SRPSKA PRAVNA MISAO“ štampali smo do sada 44 broja u kojima je objavljeno mnogo  naučnih i stručnih radova iz svih oblasti  prava. I ovaj časopis ima  međunarodni karakter i značaj jer smo i  u njemu objavljivali radove mnogih naučnika i pravnih stručnjaka iz svih Republika prethodne  Jugoslavije i iz inostranstva.

Osim toga  i ovaj časopis pripremamo  u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Svaki rad ima dvije recenzije. Časopis je dostupan i na  internetu a od početka 2012 godine nalaziće se i u  međunarodnoj akademskoj bazi časopiisa i  publikacija  EPSCO. Na listi je publikacija sa DOI  dozvolom.

Časopis je indeksiran u CEEOL međunarodnoj elektronskoj bazi.

Časopis nudi naučni sadržaj pretežno pravne tematike istraživačima, ali i onima koji u praksi primjenjuju pravo.

Časopis je nastao sa ciljem promovisanja i afirmacije naučnih istraživanja u pravnim naukama. Časopis želi da podstakne interdisciplinarno izučavanje kompleksnih tema iz oblasti prava, kao i savremeni metodološki pristup izučavanju odabranih tema.

Centar za publikacije
Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Trenutni broj

God. 29 Br. 56 (2023): SRPSKA PRAVNA MISAO
					##issue.viewIssueIdentification##
Objavljeno: 21.02.2024
Pogledaj sve brojeve