Za autore

– Radovi moraju biti dostavljeni na srpskom jeziku, fontom Times New Roman, veličine 12, a fusnote, kao i oznake za iste koje se nalaze u tekstu, veličine 10. Jedna fusnota ne smije biti duža od pet redova.

– Rukopisi članaka ne mogu biti duži od jednog tabaka. Jedan tabak iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 slovnih znakova u jednom redu, odnosno 28.800 znakova u cijelom radu.

Naučni i stručni radovi moraju da sadrže:

– Naslov članka koji se ispisuje velikim slovima na sredini prve strane, (font 14). Naslov treba da bude što kraći i da što jasnije objasni suštinu sadržaja tog članka.

– Ime i prezime autora i njegova naučna afilijacija (naziv ustanove u kojoj je zaposlen) ispisuju se odmah ispod naslova na sredini papira (font 12).

– Apstrakt sa kratkim okvirnim pregledom o sadržaju rada (do 20 redova) ispisuje se italikom (font 12) odmah ispod imena i naučne afilijacije autora. Slijede ključne riječi (do 10 riječi).

– Međunaslovi u tekstu ne smiju biti duži od jednog reda. Pišu se na sredini reda velikim slovima veličine 12 i numerišu se arapskim brojevima. Ako u okviru jednog međunaslova ima više cjelina, te cjeline moraju imati kratke naslove koji se ispisuju na sredini reda malim slovima i označavaju brojem međunaslova i oznakom te cjeline. Na primjer: 1.1 ili 1.a, itd.

– Zaključak je na kraju rada i ne smije biti duži od 20 redova.

– Poslije zaključka  se navodi spisak korišćene literature. Citirana literatura treba da, između ostalog, bude iz vrhunskih međunarodnih i domaćih naučnih časopisa, najnovijih godišta, i da u radu preovlađuje časopisna literatura. Udio časopisnih referenci, u smislu odnosa broja bibliografskih jedinica iz naučnih časopisa i ukupnog broja korišćenih izvora, treba da bude najmanje 60%, a poželjno je da bude preko 80%. Reference se ne prevode na jezik kojim je članak napisan.

Na kraju članka na engleskom jeziku ispisuje se naslov članka, ime i prezime autora i njegova naučna afilijacija, rezime i  ključne riječi.

– Sve stranice u cijelom radu moraju da budu numerisane.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa, grafičkim standardima i standardu srpskog jezika.

Dostavljanje radova

Rukopisi se dostavljaju u elektronskoj formi, na adresu:

spmisao@pf.unibl.org

Svaki rukopis recenziraju dva anonimna recenzenta, kompetentna za naučnu oblast kojoj pripada rad.
Rukopis će biti objavljen ukoliko obje recenzije budu pozitivne.
Kategorizaciju rukopisa vrši Redakcija, na osnovu prijedloga recenzenata.

Časopis izlazi jednom godišnje.

Radovi se primaju do 30. avgusta za izdanje časopisa koji se objavljuje u tekućoj godini.

Dostavljanje radova

Naknade za objavu članka
Časopis Srpska pravna misao ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavljivanje članka.“

 

PRAVILA CITIRANjA

I Citiranje udžbenika, naučnih knjiga, zbornika, doktorskih disertacija, i sl.

 1. Kada se citira tekst iz knjige jednog autora, potrebno je pridržavati se sljedećih pravila: ime i prezime autora (zarez) naslov knjige napisan u italiku, u maloj zagradi navodi se mjesto izdanja (dvotačka) izdavača i godinu izdanja, i na kraju broj strane sa koje se citira tekst.

Primjer:

Ljubomir Tadić, Filozofija u svom vremenu (Beograd: Filip Višnjić, 1998), 35.

Kada se prvi put citira tekst jednog autora piše se puni oblik, a u svakom sljedećem slučaju navođenja tog istog autora piše se skraćeni oblik:

Tadić, Filozofija u svom vremenu, 35.

Primjer u  navođenju literature na kraju rada:

Tadić, Ljubomir. Filozofija u svom vremenu. Beograd: Filip Višnjić, 1998.

Ukoliko  se  citira podatak  s  iste strane  iz  istog djela  kao  u  prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko se citira podatak iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, ali s različite strane, koristi se latinična skraćenica ibid, navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid, 69.

 

 1. Tekst dva ili tri autora jedne knjige se citira na način da u se fusnoti navode imena i prezimena autora, razdvajajući ih zapetom i veznikom „i“ kod navođenja posljednjeg autora.

Primjer:

Dragan Lakićević, Božo Stojanović i Ilija Vujačić, Teoretičari liberalizma (Beograd: Službeni glasnik, 2007), 35.

U skraćenom obliku se navode samo prezimena autora.

Skraćeni oblik:

Lakićević, Stojanović i Vujačić, Teoretičari liberalizma, 35.

Kod navođenja literature na kraju rada, samo kod prvog autora se navodi prvo prezime pa ime odvojeno zapetom, a onda ostali autori kako je objašnjeno.

Primjer:

Lakićević, Dragan, Božo Stojanović i Ilija Vujačić. Teoretičari liberalizma. Beograd: Službeni glasnik, 2007.

 

 1. Tekst sa četiri ili više autora se citira na način da se navodi ime i prezime prvog autora koristeći skraćenicu na kraju „i dr.“ („et al.“ na engleskom jeziku) uz već napisano pravilo.

Primjer:

Vladimir Vodinelić i dr., Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju (Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 1998), 35.

U skraćenom obliku se navodi samo prezime prvog autora i skraćenica „i dr.“ (et al.).

Skraćeni oblik:

Vodinelić i dr., Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju, 35.

Kod navođenja literature na kraju rada, navode se imena svih autora, a samo kod prvog autora se navodi prvo prezime pa ime odvojeno zapetom, a onda ostali autori kako je objašnjeno.

Primjer:

Vodinelić, Vladimir, Vladimir Đerić, Saša Gajin, Dušan Stojković i Miloš Živković. Pravo medija s modelom Zakona o javnom informisanju. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 1998.

 

 1. Ako se citira tekst knjige koja ima više izdanja, uz već objašnjena pravila i primjere, poslije naslova se piše broj izdanja.

Primjer:

Jasminka Hasanbegović, Perelmanova pravna logika kao nova retorika, drugo izdanje  (Beograd: Dosije, 2006), 35.

Skraćeni oblik:

Hasanbegović, Perelmanova pravna logika kao nova retorika,drugo izdanje, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Hasanbegović, Jasminka. Perelmanova pravna logika kao nova retorika, drugo izdanje. Beograd: Dosije, 2006.

 

 1. Ako je knjiga zbornik radova, kao autor se navodi priređivač tog djela i uz njegovo ime i prezime dodaje se riječ ured. ili prir.

Primjer:

Svetislav Taboroši, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2007 (Beograd: Dosije, 2007), 35.

Skraćeni oblik:

Taboroši, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Taboroši, Svetislav, prir. Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, prilozi projektu 2007. Beograd: Dosije, 2007.

 

 1. Ako je knjiga prevod, podatak o prevodiocu ide poslije naslova.

Primjer:

Džon Rols, Politički liberalizam, prevod Ljiljana Nikolić (Beograd: Filip Višnjić, 1998), 35.

Skraćeni oblik:

Rols, Politički liberalizam, 35.

Primjer u navođenju literature:

Rols, Džon. Politički liberalizam, prevod Ljiljana Nikolić. Beograd: Filip Višnjić, 1998.

 

 1. Kada se citira tekst preuzet iz doktorske disertacije ili magistarskog rada, piše se: ime i prezime autora, naslov pod navodnicima, u maloj zagradi doktorska disertacija, ime univerziteta, godina. Skraćeni oblik i navođenje u literaturi piše se kao što je već navedeno.

Primjer:

Nataša Mrvić, ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991), 35.

Skraćeni oblik:

Mrvić, ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Mrvić, Nataša. ,,Naknada štete pričinjene krivičnim djelom“, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991.

 

II  Citiranje članaka objavljenih u časopisima i zbornicima radova ili preuzetih sa naučnih skupova

 

 1. Članci objavljeni u naučnim časopisima citiraju se navodeći: ime i prezime autora (zarez) pod navodnicima naslov članka (zarez) naslov časopisa (italik), godina izlaženja (isključivo arapskim brojem), broj ili sveska (godina): strana. 

Primjer:

Branka Babović, ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, Pravo i privreda, časopis za pravnoprivrednu teoriju i praksu, 50, 7-9 (2013): 35. 

Skraćeni oblik:

Babović, ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Babović, Branka. ,,Pravo na suđenje u razumnom roku i parnični postupak“, Pravo i privreda, časopis za pravnoprivrednu teoriju i praksu, 50,7-9 (2013): strane.

 

 1. Ako se radi o citiranju teksta naučnog članka iz zbornika radova, piše se sljedeće: ime i prezime autora (zarez) pod navodnicima naslov članka (zarez) veznik u naziv zbornika u italiku (zarez) po mogućnosti navesti i ime i prezime urednika i pisati skraćeno ured. u maloj zagradi mjesto izdanja, izdavač i godina.

Primjer:

Olga Jović, ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, u Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, ured. Vesna Kazazić (Neum: Pravni  fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2011), 35.

Skraćeni oblik:

Jović, ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, 35. 

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Jović, Olga. ,,Bračni ugovor versus zakonskog imovinskog režima“, u Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, ured. Vesna Kazazić, 25-46. Neum: Pravni  fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2011.

 

 1. Citirani tekst preuzet na konferencijama, kongresu ili naučnom skupu navodi se pišući ime i prezime autora izlaganja, naslov rada pod navodnicima u maloj zagradi materijal preuzet na naziv skupa i datum održavanja

 

III Citiranje literature u elektronskom formatu

 1. Za elektronske knjige, navodi se URL ili ime baze u kojoj se knjiga nalazi. Za ostale vrste e-knjiga, navodi se format (npr. e-pub, mobi, azw). Ako u knjizi nisu označeni brojevi stranica, navodi se naslov odjeljka ili poglavlja (ili se prosto izostavi).

Primjer:

 1. Jurgen Basedow, Toshiyuki Kono, Axel Metzger, Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US (Tübingen: Mohr Siebeck , 2010), 223.

http://www2.ciando.com/ebook/bid-2169591-intellectual-property-in-the-global-arena-jurisdiction-applicable-law-and-the-recognition-of-judgments-in-europe-japan-and-the-us.html

 1. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), poglavlje 10, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 2. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking(Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.
 3. Jules Stuyck, Commercial and Economic Law in the European Union: 2ndEdition (Alphen aan den Rijn: Walters Kluwer,  2019), poglavlje 4, Kindle.

Skraćeni oblik:

 1. Basedow, Kono, Metzger, Intellectual Property in the Global Arena,225-7.
 2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, poglavlje 4.
 3. Borel, Fact-Checking, 104–5.
 4. Stuyck, Commercial and Economic Law in the EU, poglavlje 4.

 

 

 1. Citiranje naučnih monografija koje su dostupne u elektronskom formatu i članaka iz online časopisa je isto kao i kod štampanih izdanja, samo što se dodaje lokacijski podatak u vidu URL adrese ili naziva baze podataka uz datum pristupa toj bazi.

Piše se ime i prezime autora, priređivača ili urednika, naslov monografije, disertacije ili poglavlja u svrhu što detaljnijeg lociranja citiranog teksta (nekada nisu vidljivi brojevi strana u elektronskim izdanjima), URL adresa ili naziv baze podataka i datum pristupa tom elektronskom izvoru. Ako članak ima svoju DOI oznaku (Digital Object Identifier), treba je napisati umjesto URL-a. Nakon URL-a ili DOI oznake treba napisati i datum pristupa članku.

Primjer:

Andreja Katančević, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012), 35, http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf, pristupljeno 18.10.2017.

Skraćeni oblik:

Andreja Katančević, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Katančević, Andreja, ,,Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf, pristupljeno 18.10.2017.

Ako je u pitanju periodika, piše se ime i prezime autora, naslov članka pod navodnicima, naziv časopisa (u italiku), godina izlaženja (isključivo arapskim brojem), broj ili sveska (godina), broj strane, URL adresa ili naziv baze podataka i datum pristupa tom elektronskom izvoru.

Primjer:

Milena Polojac, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 54, br. 2 (2006), 35, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012, pristupljno 18.10.2017.

Skraćeni oblik:

Milena Polojac, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, 35.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Polojac, Milena, ,,Rimski societas u najnovijoj literaturi“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 54, br. 2 (2006), http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , pristupljeno 18.10.2017.

 

 1. Sadržaj internet stranica može se citirati u tekstu:

Na primjer: („1. maja 2017. godine na stranici Pravnog fakulteta je navedeno…“)

Sadržaj internet stranica može se citirati u fusnoti na sljedeći način:

 1. A) Ukoliko internet stranica nudi podatke o datumu objavljivanja ili izmjenama, navodi se taj datum.

Na primjer: „Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, poslednje izmjena 17. april 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.

Skraćeno navođenje: Google, „Privacy Policy.”

 1. B) Ukoliko internet stranica ne nudi podatke iz tačke A), navodi se datum pristupa internet stranici.

Na primjer: „O Fakultetu: Naša istorija,“ Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, pristupljeno 4. septembra 2019, https://pf.unibl.org/nasa-istorija/.

Skraćeno navođenje: „Naša istorija.“

 

IV Citiranje propisa i sudske prakse

 

 1. Propisi se navode punim nazivom, zatim se navodi glasilo u kojem je propis objavljen (u italiku), broj/godina objavljivanja. Član, stav i tačka propisa označava se skraćenicama čl., st., i tač.

Primjer:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 82/2015, čl. 3. st. 2.

Skraćeni oblik:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, čl. 3. st. 2.

Primjer u navođenju literature na kraju rada:

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 82/2015.

 

 1. Navođenje sudskih odluka treba da sadrži što potpunije podatke (vrsta i broj odluke, datum kad je donesena publikacija u kojoj je eventualno objavljena). Ukoliko je objavljena u publikaciji koja se periodično izdaje, naziv publikacije se piše u italiku, a zatim mjesto izdanja, broj publikacije i godina izdanja.

Primjer:

Presuda Saveznog suda, Gzs br. 43/2000 od 28.12.2000. god. Bilten sudske prakse Saveznog suda SRJ,Beograd, br. 49, 2001.