Časopis uređuju

SRPSKA PRAVNA MISAO

Časopis za pravnu teoriju i praksu
Izlazi jednom godišnje

IZDAVAČ:

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Centar za publikacije,
Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, Tel: 051 339 000,
339 007 i 339 002, www.spmisao.rs, e-mail: czp@pf.unibl.org,
Žiro-račun kod Razvojne banke AD Banja Luka: 562-099-802468882-74

SAIZDAVAČ:

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa  privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

ZA IZDAVAČA:

Prof. dr Željko Mirjanić, dekan
Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

U R E D N I Š T V O:

Prof. dr Nikola Mojović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Olga Jović Prlainović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici
Prof. dr Vladimir Boranijašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici
Prof. dr Dragiša Drakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Vuk Radović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Igor Milinković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Zoran Vasiljević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Strahinja Miljković, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici
Prof. dr Slavko Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Dr Radislav Lale, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Bojan Vlaški, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Prof. dr Željko Mirjanić
UREDNIK:
Doc. dr Bojan Vlaški
LEKTOR:
Dragana Milinčić, prof.
ŠTAMPA:
Grafid d.o.o. Banja Luka
ZA ŠTAMPARIJU:
Branislav Ivanković
Tiraž
400 primjeraka
Časopis sufinansira Ministarstvo nauke
i tehnologije Republike Srpske