PRAKSA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Autori

  • Ljubomir Ožegović

Apstrakt

USTAVNO PRAVO NA ŽALBU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Propisivanjem mogućnosti izjavljivanja žalbe samo u odnosu na izrečenu sankciju, okrivljenom je narušeno njegovo pravo na žalbu, odnosno pravno sredstvo koje garantuje Ustav, protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na pravu zasnovanom interesu. Kada oštećeni ima svojstvo učesnika u prekršajnom postupku, svoj imovinskopravi interes može realizovati pokretanjem parničnog postupka pred nadležnim sudom radi čega nema povrede njegovog ustavnog prava na žalbu protiv odluke prekršajnog suda.

##submission.downloads##

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Sudska praksa