PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Autori

  • Vladimir M. Simović

Apstrakt

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Ispunjenje novčane obaveze

Osporena odredba člana 105 Zakona o prekršajima u skladu je sa članom II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 5 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Navedena odredba zadovoljava standarde prava na slobodu ličnosti zato što je s proceduralnog aspekta dovoljno jasna i precizna i, sagledana u cjelini, zadovoljava sve potrebne garancije koje obezbjeđuju da lišenje slobode ne bude proizvoljno. Osim toga, osporena odredba zadovoljava standard proporcionalnosti jer njena svrha nije kazna nego prinuda da se obezbijedi ispunjenje novčane obaveze, a okolnost da i nakon lišenja slobode (do 15 dana) ostaje evidentirana u Registru novčanih kazni je opravdana s aspekta njenog trajanja, jer se u svakom slučaju briše po isteku pet godina od pravosnažnosti sudskog rješenja - prekršajnog naloga. Odredba člana 105 Zakon o prekršajima u skladu je i sa članom II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer ne pokreće pitanje utvrđivanja odgovornosti za počinjeni prekršaj, a stoga ni pitanje utvrđivanja krivične optužbe, već isključivo pitanje lišenja slobode zbog neispunjenja obaveze koja je prethodno utvrđena. Osim toga, osporena odredba ne dovodi u pitanje principe iz člana 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao što su pravo pristupa sudu, pravo na odbranu i ostalo na šta je ukazao podnosilac zahtjev.

Objavljeno

09.03.2023

Broj časopisa

Sekcija

Sudska praksa