НОВИЈЕ ПРОМЕНЕ У ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Autori

  • Марта Сјеничић

Apstrakt

Брзи развој медицинске науке и здравствене заштите тражи честу промену постојећег законодавства и регулацију нових об- ласти. Заостајање норми за развојем може имати знатних после- дица на заједницу. На прелазу из Другог у Трећи миленијум у Србији је дошло до застоја који се могао санирати само опсежном и сложеном законодавном активношћу. Тежња Републике Србије за општом модернизацијом, делимично изражена у оријентацији ка Европској унији и њеним стандардима такође је тражила законску реформу у здравству. Реформа је започета 2005. Доношењем првог пакета системских закона, а то су Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању и Закон о коморама здравствених радника. Након тога, донет је још низ закона и подзаконских аката са доста важних новина и побољшања. Нека од нерешених или, до сада, оскудно решених питања су целовито уређена. Поједине одредбе су прецизније и детаљније и, зато, јасније. Са друге стране, одређен број решења није без мана, а за нека питања тек предстоји доношење правне регулативе.

##submission.downloads##

Objavljeno

15.12.2023

Broj časopisa

Sekcija

Izvorni naučni članci